Utmaningen att välja rätt

Livet ställer människan många gånger inför viktiga avgöranden. I själva verket gör vi olika val varje dag. En del val gör vi utan att tänka mycket på dem. Andra gånger kräver valet mycket funderande och eftertanke. De val vi tycker är viktiga gör vi med stor omsorg. Frågan är förstås, vad tycker du är viktigt?

När Gud skapade människan gav han henne valmöjligheternas privilegium. Vi kan inte komma förbi detta ansvar och inte heller resultaten av våra val, för många av dem kommer att ha följder för evigt.

Låt oss se på de val några av bibelns personer gjorde! En del var goda, andra mindre goda. Gudsmannen Mose valde ”att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden”. (Hebreerbrevet 11:25). Han såg mot belöningen som skulle komma efter det här livet. Att välja gemenskapen med kristna troende är verkligen ett vist val.

Innan syndafloden ”såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha” (1 Mosebok 6:2). De gjorde köttsliga val som ledde till deras fördärv.

Fullständig text för: Utmaningen att välja rätt

”Och Lot valde hela Jordanslätten åt sig själv... och drog med sina tält ända bort mot Sodom” (1 Mosebok 13:11-12). Marken där var bördig och han fick materiell välsignelse, men han förlorade allt detta, när Sodom blev förstört.

Josef, som ung man, valde att vara moraliskt ren och ärlig, och han belönades med de högsta ärebetygelserna i Egyptens kungarike (1 Mosebok 41:41).

Josua, en Guds tjänare, utmanade Israels barn: ”Så välj i dag vem ni vill tjäna” (Josua 24:15). Och han sa: ”Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren”.

Folket svarade: ”Vi vill tjäna Herren”. Så länge de fruktade Herren och tjänade honom, gick det bra för dem.

Under profeten Elias tid hade folket glömt de mäktiga saker Gud hade gjort för dem, och många avföll och började med avgudadyrkan av Baal, vilket misshagade Herren oerhört. Han använde Elia vid den den här kritiska tiden för att på ett högst uppseendeväckande sätt visa sina gränslösa makt. På berget Karmel kallade Elia ner eld från himlen som förtärde det offer han hade förberett. Och på det sättet bevisade han att Gud var den sanne Guden. Han frågade folket: ”Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom”. Efter att de hade sett elden komma ner, ”föll de ner på sina ansikten och sade: ”Det är Herren som är Gud! Det är Herren som är Gud!” (1 Kungaboken 18).

Daniel, en ung judisk fånge i landet Babylon, beslöt i sitt hjärta att inte orena sig med att äta av kungens mat eller dricka kungens vin (Daniel 1:8). Som resultat fick han och hans tre kamrater, som också valde lika ädelt som han, komma högt i Guds och kungens gunst. Om de inte hade gjort detta val, så hade inte exemplen med Daniel i lejongropen och de tre männen i den brinnande ugnen funnits nedtecknade i bibeln.

Jesus gav oss en liknelse om en far som hade två söner. En av dessa valde att ta ut sitt arv i förskott och ge sig av till ett främmande land (ut i världen). Det var inte ett bra val. När han hade slösat bort allt han hade, insåg han vilket stort misstag han hade begått. Han beslöt att ödmjukt vända tillbaka till sin fars hem. Vilken välsignad återförening det måste ha blivit” (Lukas 15:11-32)!

Vår Herre Jesus arresterades och fördes inför Pilatus. Judarna ropade: ”Om du släpper honom är du inte kejsarens vän.” Pilatus begrundade situationen framför honom. Han såg alternativen med kejsaren (världen) och Härlighetens Herre som stod där inför honom. Han gjorde sitt val och lämnade ut Jesus till att korsfästas (Johannes kap 19).

Att välja världen med dess njutningar kommer att sluta i fördärv (2 Petrus brev 3:9-11).

Att besluta sig för att förena sitt öde med Guds barn i stället för att följa världens väg, det är att göra ett bra och vist val. När vi tar Kristus som vår följeslagare får vi med oss en vis rådgivare som kommer att vägleda oss i alla livets beslut.

Käre läsare och vän, har du gjort valet att följa Jesus? Är han dyrbarare för dig och för dig mer nära än alla andra i världen? Har du tagit hans vägar till dina vägar, överlämnat ditt liv till honom och bekänt och övergett alla dina synder? Är hans Ord dyrbart för dig, ljuvligare än någon annan bok? Har du valt i ditt rum eller hem eller någon annanstans, en hemlig plats där du i begrundan och bön umgås med din Herre? Om du är hans och han är din, då är du i en högst välsignad situation. Det är en försmak av himlen, och att välja rätt varje dag kommer att leda dig till evig sällhet.

Kontakta oss!

Beställ traktater!