Förlåtelse

Är du förlåten? Din eviga framtid beror på svaret på denna allvarliga fråga.

Bibeln lär oss att “ingen rättfärdig finns, inte en enda” (Romarbrevet 3:10). Vers 23 i samma kapitel hävdar ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”. Vi måste få Guds förlåtelse om vi vill bli frälsta från syndens följder. En dag kommer vi att möta Herren i domen. ”Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” ( 2 Korintierbrevet 5:10).

Vi står alla inför evigheten, och detta gör det mycket viktigt att veta om vi är förlåtna. Om vi är förlåtna, kommer vi att tas emot i himlen. Om vi inte är förlåtna, kommer vi att dömas till ett evigt helvete tillsammans med djävulen och hans änglar. ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra.

Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse” (Matteus 25:31-34). ”Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (v41).

Förlåtelse genom Kristus blod

Fullständig text för: Förlåtelse

Vad kan vi då göra för att frälsa våra själar? Vi kan inte frälsa oss själva, men vi kan ta emot den plan som Gud har försett oss med. Det hjälper oss att förstå den planen, när vi tänker på vad Gud visade sitt folk judarna innan Kristus kom. Gud sa åt dem att offra djur. Lammen som slaktades pekade fram mot det fullkomliga Guds Lamm, Jesus Kristus, som skulle återlösa alla människor genom att utgjuta sitt blod för deras synder. Utgjutandet av blod hjälpte också folket att förstå syndens allvar. Efesierbrevet 1:7 säger: ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder”.

”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist” (1 Petrusbrevet 1:18-19). Vår förlåtelse kommer genom Kristus död och att hans blod utgöts för människans synd (Hebreerbrevet 9:22).

Låt oss notera detta, för på grund av våra synder, förtjänade vi evig död. Men tack vare sin kärlek och barmhärtighet mot oss, dog Jesus i vårt ställe, så vi kan bli förlåtna och få våra överträdelser överskylda.

Ovilja att förlåta ger träldom

När vi upplever Kristus nådefulla förlåtelse får vi frid. För att behålla den friden är det nödvändigt att förlåta andra. Kristus säger till oss i Matteus 6:14-15: ”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser”.

Jesus ger oss klar undervisning om faran med att inte förlåta andra: ”Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig! Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut, mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sade: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig.

När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och berättade alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du usle tjänare! Hela den skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske Far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder." (Matteus 18:23-35).

Att hata någon, inte kunna lämna en oförrätt eller ha kvar bitterhet orsakar många negativa saker. Den människa som tillåter sådana känslor i sitt liv kommer att bli glädjefattig och bitter. Hennes hälsa tar skada, liksom hennes relationer till andra.

När vi vägrar att förlåta andra, skapar det en träldom i våra själar som kan jämföras med att vara någons slav eller att vara fast i ett drogmissbruk. Ofta kan vägran att förlåta skapa en bitterhet som äter upp oss inifrån. Den låser fast oss i sorg, ilska och strid, den utestänger glädje, kärlek och gemenskap. Denna bitterhet är en följd av en stolt ande som är inriktad på att föra bok och utkräva hämnd för uppfattade och verkliga oförrätter. Om vi vägrar att släppa taget om våra sårade känslor, kommer de till slut att ta makten över oss. Vi kommer att bli fångade av dem såväl som fångade av synden inför Gud.

Villkorslös förlåtelse

Jesus lärde oss att enda sättet för oss att ge förlåtelse till andra är att göra det så som han har förlåtit oss. Vi ska inte villkora förlåtelsen beroende på försyndelsens natur eller svårighetsgrad mot oss, antalet försyndelser eller den felandes karaktär. Vi ska ge villkorslös barmhärtighet så som Gud har gett oss barmhärtighet. När vi ödmjukar oss och ger förlåtelse till andra, så öppnar Gud vägen för oss att söka förlåtelse för våra egna misstag och synder. Gud förlåter helt och fullt alla dem som kommer till honom med en ödmjuk och ångerfull ande.

När vi följer den helige Ande kommer vi att lära känna sanningen, och sanningen ska göra oss fria (Johannes 8:32). Vers 36 säger: “Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria”.

”I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan” (Hebreerbrevet 3:15). I Matteus 11:28 säger Jesus ”Kom till mig... så ska jag ge er vila”. När vi följer denna undervisning kommer vi att bli förlåtna och också kunna förlåta andra.

Att komma till Gud

Nu är frågan, hur kommer vi till Gud? Svaret finns i Bibeln. “Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom” (Johannes 6:44). Genom sin helige Ande gör Gud oss medvetna om att vi är syndare och i behov av en Frälsare. Ibland förstår vi inte Guds kallelse helt och fullt. Vi kanske börjar känna oss tomma och ensamma inom oss och ett behov av något, en känsla att allt inte står rätt till, en övertygelse om att vi är vilse.

När vi känner den här rastlösheten i vår ande behöver vi öppna våra hjärtan för Gud och hans vägledning. Syndabördan kommer att bli mycket tung, och vårt hjärta kommer att känna ånger över vårt syndiga liv i det förflutna. Gud vill att vi ska överlåta vårt liv till honom i sann omvändelse. När Gud ser vårt förkrossade och ångerfulla hjärta och vår villighet att helt göra hans vilja, så förlåter han vårt tidigare syndiga liv, och vi får förlåtelse och frid. (Psaltaren 34:18, 51:16-17). O, så lyckliga vi är nu, och vi vill berätta för andra vad Kristus har gjort i vårt hjärta!

Detta är inte något som bara är på ett intellektuellt plan eller är att man har ändrat åsikter. Det är ett verk av den helige Ande som omvänder oss till ett nytt liv. Genom denna kraft från den helige Ande får vi tro och tillit till Gud, så att vi kan lägga ner vår egen vilja och förlåta andra. 2 Korintierbrevet 5:17 säger: ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit”.

Bibelns sätt att förlåta är något mycket vackert. En förtröstansfull tro på Jesus offer kopplad till en full överlåtelse till Gud och hans vilja, tar bort skulden från vårt inre. Våra synder är helt överskylda av blodet som Jesus Kristus utgöt för oss. Den förlåtelse, som Gud ger, tar bort våra förseelser och vår smärta. Han suddar tavlan ren och förlåter oss våra överträdelser, ”och (jag skall) aldrig mer minnas deras synder” (Hebreerbrevet 8:12). Vilken underbar frihet vi kan uppleva, när Gud förlåter oss våra synder och vi kan förlåta våra medmänniskor. Också du kan få uppleva det här i ditt hjärta och liv. Kom till Herren i dag!

Himlen – ditt framtida hem?

Hur ser din framtid ut?


Vem kan tänka på framtiden utan att fundera på om det finns en annan tillvaro efter det här livet? Människan kan inte undgå tankarna på sitt tillstånd efter döden, men hon är böjd att skjuta tankarna ifrån sig. Hon går in för det här livets göromål och placerar tankar på död, himlen och helvetet i en avlägsen framtid. (Matteus 24:48, Predikaren 8:11). Men verkligheten är att ett val måste göras. Att inte göra något kommer att betyda att gå evigt förlorad.

Det finns bara två slutmål

Himlens härlighet och helvetets fasor övertygar oss om att vi måste göra himlen till vårt eviga slutmål. Vi måste göra ett val om vi ska göra en realitet av den belöningen. Ingen synd kommer att komma in i himlen – den saken är klar. Det blir evigt straff i helvetet för dem som inte finner syndaförlåtelse. ”Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”

(Matteus 25:46)

Himlen – hemmet för alla de återlösta

För de återlösta, dem som har tvättats rena i Kristus blod, är himlen en särskild plats. (Uppenbarelseboken 7:13-14). Det är hemma. Deras längtan efter himlen är som psalmförfattarens längtan i Psaltaren 63:1) ”Min själ törstar efter dig, i ett torrt och törstigt land.» För det köttsliga, jordiska sinnet verkar himlen som en avlägsen plats långt borta. För personen, som är född av Guds helige Ande, är  himlen nära och verklig. Han upplever en försmak av sitt eviga hem.

Fullständig text för: Himlen – ditt framtida hem?

De goda egenskaper som Kristus visade exempel på -  sanning, ödmjukhet, renhet och kärlek, är dyrbara för ett Guds barn. Allteftersom Gud i nåd ger himmelsk kärlek in i den troendes liv, är den kristne noga med att vara ärlig och ödmjuk, Hans hjärta längtar efter fullheten och renheten i dessa kristna nådesbevis i det himmelska hemmet. (2 Korintierbrevet 5:1).

 

Himlen – en plats av ljus

Livet här på jorden har många skuggor. Vi möter ofta saker vi inte förstår. Vi försöker att se in i framtiden, men det kan vi inte göra. Ofta upplever vi besvikelser i våra liv. Allt det här skulle kunna beskrivas som mörker.

Himlen har bara ljus. Det är där Gud bor. ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.«

(1 Johannesbrevet 1:5). I hans ljus förstår vi helt och fullt. Kunskapen kommer att bli fullständig. Det förflutna och alla händelser kommer att vara helt tydliga. I detta ljus finns det full gemenskap mellan Fadern och de som bor hos honom.

Himlen beskrivs som ”det arv som de heliga har i ljuset” (Kolosserbrevet 1:12). Egenskaper för ljuset i bibeln är kunskap, helighet och glädje. Ljuset upphör aldrig – aldrig nånsin! ”Natt ska inte finnas där”. (Uppenbarelseboken 21:25). 

Himlen – en plats utan  hot eller synd

”Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn» (Uppenbarelseboken 21:27). Nedstämdhet, besvikelse, frestelse och synd hör ihop med det jordiska livet. Sånt kommer aldrig in i det här vackra landet.

I Uppenbarelseboken 21:4 läser vi: ”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta”. För den kristne är himlen den njutbara vilan, avslutningen på den långa resan. Han vet att så som Gud torkade bort hans tårar på jorden, så kommer all sorg ha tagits bort i himlens fullkomlighet.

 

De frälsta är odödliga

Mänskliga relationer är viktiga för oss här på jorden. Andras glädje och sorg berör våra känslor. Familjeband är meningsfulla och att skiljas från varann är smärtsamt. Allt detta är en nödvändig del av vårt dödliga tillstånd.

När Jesus kommer tillbaka som Domare, kommer alla att bli förvandlade. Den dödliga kroppen som är förgänglig och utsatt för döden, kommer att bli odödlig. ”De döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”(1 Korintierbrevet 15:52-53)

I detta tillstånd kommer inte längre familjerelationer innebära samma sak för oss längre. Jesus lärde oss att det inte blir några äktenskap i himlen (Matteus 22:30). Känslorna i detta livet kommer att blekna i jämförelse med den glädje som kommer att vara i gemenskapen med Herren Gud. Inget kommer att kasta en skugga över gemenskapen mellan de frälsta och Guds Lamm.

De heliga ska hela tiden betrakta saker som jordiska ögon aldrig har sett; de ska höra ting som jordiska öron aldrig har hört; och de ska lära känna det som inget hjärta har kunnat tänka ut.

 

Jesus och de som är hans kommer att förhärligas

Det kommer en dag när Herren Jesus ska visa sig för alla invånarna på jorden. Var och en kommer att stå inför honom för att dömas (Matteus 35:31-34). Hans sanna efterföljare, även om de var föraktade och förkastade under sitt jordiska liv, kommer att tas upp i härligheten (himlen). Där kommer de att kunna prisa och ära Gud alltid. Dödligheten byts ut mot odödlighet. ”Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.» (1 Korintierbrevet 15:54). Se också 2 Korintierbrevet 5:1.

I det här livet hade de heliga haft många prövningar, frestelser och svårigheter. Genom nåd ska de som har litat på Förlossaren och hållit ut till slutet lyftas upp till himlen. Folk från alla länder  och av alla språk och i alla åldrar, som har bevarat tron, kommer att vara där. Denna stora och oräkneliga skara, som fått förlåtelse för synd och blivit helgade genom Jesus Kristus blod, kommer att bebo himlen. (Uppenbarelseboken 7:9-14).

Dessa själar som har blivit återlösta i detta livet kommer att förhärligas i himlen. Hur underbart blir det inte att uppleva bröllopet mellan Guds Lamm och hans Kyrka. Detta kommer bli  härlighet bortom all jämförelse. (Uppenbarelseboken 19:7-9).

Himlen – bortom mänskligt förstånd

”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.»

(1 Korintierbrevet 13:12)

Härligheten och glansen i himlen kan inte förstås eller förklaras helt. Våra sinnen förstår de saker som vi kan se och röra vid. Även om vi förstår att himlen är själens hem med Gud, så har han valt att inte uppenbara alla aspekter av det eviga hemmet.

Stefanus, den förste kristne martyren, fick se en skymt av himlen. När han stenades för sin tro,  ”lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida”. (Apostlagärningarna 7:55)

Även om mycket om himlen inte kan förklaras, så vet vi tillräckligt för att vi, liksom de trogna i alla tider, önskar att leva för evigt i staden som Gud har gjort. Hebreerbrevet 11:10 säger oss att Abraham i tro ”väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.”. Läs också Hebreerbrevet 11:13-16.

Kommer vi att vara där?

Vart tar vi vägen när livet är slut? Kommer vi att gå till himlen? Guds Ande knackar milt på och påminner oss att förbereda oss för vår eviga framtid.

Vi behöver inse vårt behov av Gud. Genom människans syndafall i början har människan förverkat (förlorat) sin goda ställning hos Gud. När vi ångrar våra synder och finner förlåtelse  genom Jesus Kristus blod kan vi återupprätta den här gemenskapen. Gud tar då emot oss som rättfärdiga och förlåter oss. Vi blir då Guds barn genom kraften i Ordet och Anden (Johannes 3:5; 1:12). Den frid vi kommer att uppleva är en försmak av fullheten av vilan som kommer att bli vår i det där eviga hemmet. Varje själ kan ha ett klart bevis inom sig att en boning har blivit förberedd för honom eller henne i himlen. (Johannes 14:2-3)

Sinnesro i en orolig värld

Peace

Sinnesro – vilken skatt! Kan denna skatt finnas i en värld av så mycket konflikter, förtvivlan, oro och problem?

Det stora sökandet pågår! Många människor söker sinnesro i berömmelse och ekonomisk framgång, i njutning och makt, i utbildning och kunskap, i mänskliga relationer och äktenskap. De söker fylla sina hjärnor med kunskap och sina plånböcker med rikedom, med dera själar förblir tomma. Andra försöker komma undan livets realiteter med droger eller alkohol, men sinnesron de söker får de inte tag i. De är fortfarande tomma och ensamma, fortfarande i en orolig värld och med oroliga sinnen.

Människan i förvirring och kaos

Fullständig text för: Sinnesro i en orolig värld

Gud skapade människan och placerade henne i en vacker trädgård för uppleva fullkomlig frid, glädje och lycka. Men när Adam och Eva var olydiga, drabbades de direkt av skuld. Där de tidigare hade längtat efter Guds närvaro, där gömde de sig nu i skam. Skuld och fruktan ersatte den frid och lycka de hade känt. Människans synd var början på en plågad värld – och ett plågat sinne.

Fast vår själ längtar efter Gud, så gör vår syndiga natur uppror mot hans vägar. Denna inre kamp skapar spänningar och oro. När vi, som Adam och Eva, är självcentrerade i våra begär och ambitioner, så blir vi oroliga och retliga. Ju mer vi fokuserar på oss själva, desto mer oroliga blir vi. Allt osäkert i livet och den föränderliga och förfallande världen skakar vår trygghet och stör vår sinnesro.

Jesus Kristus, Fridsfursten

Det kan inte bli någon fred och frid förrän alla delar av livet kommer i harmoni med den Ende som skapade oss och förstår oss. Detta är bara möjligt genom att överlåta sig helt till Kristus. Han är inte bara den här världens Herre men känner vårt liv från början till slut. Han tänkte på oss när han kom hit till världen ”för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg." (Lukas 1:79)

Jesus erbjuder ljus i stället för mörker, frid i stället för strid, glädje i stället för sorg, hopp i stället för förtvivlan och liv i stället för död. Han säger i Johannes evangelium 14:27 ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. ...Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”

Omvändelse ger sinnesro

När du känner den tunga bördan av synd trycka ner dig, så är botemedlet ”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade..” (Apostlagärningarna 3:19). Jesus inbjuder dig till denna i så hög grad meningsfulla och livsförvandlande upplevelse. ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.” (Matteus 11:28). Första Johannesbrevet 1:9 lovar ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Vill du ta emot hans inbjudan?

När du kommer till Jesus, kommer du att finna förlåtelse och frihet. I stället för förbittring och oförsonlighet, kommer ditt hjärta att fyllas med kärlek och barmhärtighet. Med Jesus regerande i ditt hjärta kommer du att älska dina fiender. Detta är möjligt genom kraften i Kristus försonande blod.

Förblivande frid

Som kristen har du tro på Gud och tillit till hans omsorg som botemedel för fruktan och oro. Hur vilsamt är det inte att lita på en oföränderlig Gud som är från evighet till evighet? Han älskar oss och kommer alltid att ta hand om oss. Så varför skulle vi oroa oss och bekymra oss? Lär dig att göra vad vi läser i Första Petrusbrevet 5:7 ”Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.” Vi har också löftet: ”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, för han förtröstar på dig.” (Jesaja 26:3)

Med Jesus i ditt hjärta, så är ditt sökande efter sinnesro över. Han ger dig den frid och det lugn som bara kommer när man litar på honom. Du kommer att kunna stämma in i poetens ord:

”Jag känner frid där ingen frid har funnits,
ett lugn där starka vindar var,
en hemlig plats vid Mästaren har vunnits,
uti en Famn där hos min Gud och Far.”

(efter R S Cushman)